Legislatie

LEGISLAȚIA ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

 

CADRUL GENERAL

 • LEGEA nr.53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

 • LEGEA nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

 • LEGEA nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • ORDINUL nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă – FIAM;

 

ACTE NORMATIVE COMPLEMENTARE CADRULUI GENERAL

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, respectiv HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1169/2011;

 • LEGEA nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii;

 • ORDIN nr.944/ 2001 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante;

 • ORDIN nr. 1032/2002 pentru aprobarea completărilor la Normele privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 944/2001; LISTA medicilor de medicina muncii abilitați în supravegherea medicală a expușilor profesional la radiații ionizante;

 • ORDIN nr. 1260/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor si periodicitatea examinării

 • LEGEA nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • ORDIN nr. 450/ 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare;

 • ORDIN nr. 1252/1907/2017 privind modificarea și completarea ORDINULUI ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1.378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea și diagnosticarea bolilor profesionale, precum și a listei prestațiilor medicale aferente;

 • ORDIN nr. 551/2016 al ministrului sănătății pentru înființarea Comisiei medicale de pneumoconioze;

 

CONDIŢII GENERALE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;

 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1049/2006 privind cerințele minime pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de suprafață sau subteran;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1050/2006 privind cerințele minime pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor din industria extractiva de foraj;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1135/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în munca la bordul navelor de pescuit;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1007/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la asistența medicală la bordul navelor;

 • LEGEA nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată;

 

RISCURI SPECIFICE

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 493/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificările și completările ulterioare;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1051/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1875/2005 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor fată de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificările și completările ulterioare;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1876/2005 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 520/2016 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, cu modificările și completările ulterioare;

 • REGULAMENT (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei;

 • REGULAMENT (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

 • LEGEA nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, republicată;

 • LEGEA nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional in domeniul managementului substanțelor chimice, cu modificările și completările ulterioare;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 510/2010 privind cerințe minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiațiile optice artificiale

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 243/2013 privind cerințe minime de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuțite în activitățile din sectorul spitalicesc și cel al asistenței medicale;

 • ORDONANȚA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă;

 

GRUPURI SPECIFICE

 • LEGEA nr. 25/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2003 privind protecția maternității;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 96/2003 privind protecția maternității, cu modificările și completările ulterioare;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 600/2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 

FORME ATIPICE DE ANGAJARE

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 557/2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătățirea securității și sănătății la locul de muncă pentru salariații încadrați în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată și pentru salariații temporari încadrați la agenți de muncă temporară;

 • LEGEA nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată;

 • ORDIN nr. 831/2015 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1014/2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite;

 • LEGEA nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

 

AUTORIZAŢII, AVIZĂRI ȘI ABILITĂRI ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

 • LEGEA nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum și la autorizarea funcționarii persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

 • ORDONANȚA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehnicienilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • ORDIN nr. 1102/2008 privind avizarea spațiilor destinate depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție;

 • ORDIN nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata elaborării proiectului și/sau a realizării lucrării pentru șantiere temporare ori mobile, cu modificările și completările ulterioare;

 • ORDIN nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă;

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon